Polityka zwrotu kosztów

Instrukcja anulowania & Formularz anulowania

Konsumenci, czyli osoby fizyczne działające w celach, które w całości lub w przeważającej części nie są związane z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mają prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:

A. Instrukcja anulowania

Prawo do anulowania

Mają Państwo prawo do anulowania niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towaru. Jeżeli na stronie produktu reklamowano dłuższy okres odstąpienia od umowy, to reklamowany okres odstąpienia od umowy ma pierwszeństwo.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Eminent Europe GmbH) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, formularz kontaktowy lub e-mail). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Jeśli chcesz zwrócić swój przedmiot, zalecamy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie obsługi klienta, podając numer zamówienia, przedmiot(y), który(e) chcesz zwrócić oraz numer zamówienia. Alternatywnie można poinformować nas pocztą lub e-mailem, korzystając z następujących danych kontaktowych: Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Niemcy, E-Mail: support@eminent.com.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wyboru przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas) bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu za utratę wartości wszelkich dostarczonych towarów, jeśli utrata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez Państwa. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użyliście Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliście inaczej. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z dokonaniem zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jesteście Państwo zobowiązani odesłać lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

Informacje ogólne

1) Proszę zapobiec uszkodzeniu i zanieczyszczeniu towaru. Proszę zwrócić towar, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby proszę zastosować ochronne opakowanie zewnętrzne. Jeśli nie są już Państwo w posiadaniu oryginalnego opakowania, prosimy o zastosowanie odpowiedniego opakowania zapewniającego odpowiednią ochronę przed potencjalnymi uszkodzeniami transportowymi.
2) Prosimy nie odsyłać towaru spedycją.
3) Proszę pamiętać, że powyższe ogólne informacje w punkcie 1 i 2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. 
4) Aby uniknąć potrąceń z tytułu utraty wartości, prosimy upewnić się, że zwracane przedmioty spełniają następujące warunki:

  • przedmiot(y) są nieużywane i w stanie nadającym się do ponownego użycia,
  • przedmiot(y)kombinacje zamków nie zostały zmienione (jeśli dotyczy),
  • element(y)mają kompletny Zestaw akcesoriów (jeśli są dostarczane z jakimiś),
  • w przypadku błyszczących walizek nie została usunięta folia ochronna,
  • przedmiot(y)etykiety nie zostały odcięte.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować tę umowę, możesz wypełnić poniższy formularz i wysłać go na poniższe dane kontaktowe. W celu szybszego rozpatrzenia wniosku o zwrot zalecamyna adresskontaktować się z naszym działem obsługi klientazespół poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie obsługi klienta, podając numer zamówienia, przedmiot(y), który chcesz zwrócić oraz numer zamówienia.

Eminent Europa GmbH
Kölner Str. 5
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
E-Mail: support@eminent.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy, że ja/my (*) odstępuję/odstępujemy od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione w dniu (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta(ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(ów)

________________________________________________________
Powód zwrotu

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić