Warunki świadczenia usług

Ogólne Warunki Handlowe

Spis treści

 1. Zakres stosowania
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki wysyłki i dostawy
 6. Zastrzeżenie praw własności
 7. Gwarancja
 8. Prawo właściwe
 9. Miejsce jurysdykcji
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres zastosowania

1.1Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWU") spółki Eminent Europe GmbH (zwanej dalej "Sprzedającym") mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych pomiędzy konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej "Klientem") a Sprzedającym dotyczących wszystkich towarów i/lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedającego. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków Klienta, o ile nie zostały określone inne warunki.

1.2Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celu, który nie jest przypisany ani do działalności gospodarczej, ani do działalności zawodowej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną działa w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2) Zawarcie umowy

2.1Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, a jedynie służą złożeniu przez Klienta wiążącej oferty.

2.2Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces zamawiania, oraz poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces zamawiania, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług znajdujących się w koszyku.

2.3Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • przekazując pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do Klienta; o ile decyduje odbiór towaru przez Klienta, lub
 • poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

O ile zachodzi kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty ze skutkiem, że Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4Jeśli Klient wybierze sposób płatności "Amazon Payments", płatności są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej "Amazon").

Jeżeli Klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, to jednocześnie składa zlecenie płatnicze Amazon podczas inicjowania transakcji płatniczej poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces składania zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca oświadcza o przyjęciu oferty Klienta w momencie, gdy Klient inicjuje transakcję płatniczą poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.5W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia są przechowywane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient ma do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

2.6Przed złożeniem wiążącego zamówienia poprzez internetowy formularz zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne czytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skuteczną metodą na lepsze rozpoznanie błędów we wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania ekranu w przeglądarce.
Klient może poprawiać wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy w trakcie procesu elektronicznego zamówienia, aż do momentu kliknięcia przycisku finalizującego proces zamówienia.

2.7Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim i angielskim.

2.8Realizacja zamówień i kontaktowanie się odbywa się z reguły za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że adres e-mail, który podaje w celu realizacji zamówienia jest dokładny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności Klient jest odpowiedzialny, w przypadku stosowania filtrów SPAM, za zapewnienie możliwości dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, wskazane ceny są cenami całkowitymi zawierającymi ustawowy podatek od sprzedaży. Koszty dostawy, w stosownych przypadkach, zostaną wskazane oddzielnie w danym opisie produktu

4.2Płatności można dokonać za pomocą jednego ze sposobów wymienionych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.3Jeśli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin wymagalności.

4.4W przypadku dokonywania płatności przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PayPal") z zastrzeżeniem warunków korzystania z systemu PayPal, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

W przypadku, gdy klient nie posiada konta PayPal, obowiązują warunki obowiązujące dla płatności bez konta PayPal. Można się z nimi zapoznać pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.5W przypadku wyboru metody płatności "natychmiastowy przelew bankowy", przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 Monachium (zwanego dalej "IMMEDIATE"). Jeśli Klient chce mieć możliwość zapłaty kwoty rachunku za pomocą "natychmiastowego przelewu bankowego", musi posiadać konto bankowe online, które jest aktywowane do udziału w "natychmiastowym przelewie bankowym". Ponadto musi on posiadać odpowiednie dane uwierzytelniające podczas procesu płatności oraz musi potwierdzić dyspozycję płatności IMMEDIATE . Transakcja płatnicza zostanie wykonana natychmiast po jej dokonaniu, a rachunek bankowy Klienta zostanie odpowiednio obciążony. Dalsze informacje na temat metody płatności "natychmiastowy przelew bankowy" Klient może uzyskać pod adresem https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Warunki wysyłki i dostawy

5.1Towary są z reguły dostarczane na trasie wysyłki i pod wskazany przez Klienta adres dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej. Podczas realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy wskazany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2Jeżeli wyznaczona firma transportowa zwróci towar Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, gdy dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności niezależnych od Klienta lub gdy otrzymał on czasową przeszkodę w otrzymaniu oferowanej usługi, o ile Sprzedawca nie powiadomił Klienta o tej usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.3W przypadku samodzielnego odbioru towaru przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że towar jest dostępny do odbioru. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, Klient może odebrać towar w porozumieniu ze Sprzedawcą w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę. W takim przypadku koszty przesyłki nie będą naliczane.

6) Zastrzeżenie praw własności

Jeżeli Sprzedający realizuje dostawy z wyprzedzeniem, zachowuje prawo własności do dostarczonego towaru, aż do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Gwarancja

7.1W przypadku wad przedmiotu zakupu obowiązują przepisy ustawowe.

7.2Klient jest proszony o zgłoszenie oczywistych uszkodzeń transportowych spedytorowi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeżeli Klient nie zastosuje się do tego, nie narusza to jego ustawowych lub umownych roszczeń z tytułu wad.

8) Prawo właściwe

8.1Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa właściwego dla międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

8.2W odniesieniu do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, niniejszy wybór prawa nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się w momencie zawarcia umowy poza Unią Europejską.

9) Miejsce jurysdykcji

Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub odrębną nieruchomością prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest miejsce siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Klient ma miejsce zamieszkania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną właściwością miejscową dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy, o ile umowę lub roszczenia z umowy można przyporządkować do działalności zawodowej lub gospodarczej Klienta. W każdym jednak przypadku w odniesieniu do wyżej wymienionych spraw Sprzedający jest uprawniony do wezwania sądu właściwego dla siedziby Klienta.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1Komisja UE udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta stanowi punkt dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży i usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

10.2Sprzedawca nie jest zobowiązany ani przygotowany do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed podmiotem alternatywnego rozstrzygania sporów.