Teruggavebeleid

Instructies voor annulering & Annuleringsformulier

Consumenten, d.w.z. eenieder die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, hebben het recht een overeenkomst te annuleren onder de volgende voorwaarden:

A. Instructies voor annulering

Recht op annulering

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Indien op de productpagina een langere annuleringstermijn is geadverteerd, gaat de geadverteerde annuleringstermijn voor.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons informeren (Eminent Europe GmbH) via een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, contactformulier of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Als u uw artikel wilt retourneren, raden wij u aan om contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier op onze klantenservicepagina onder vermelding van uw bestelnummer, het artikel of de artikelen die u wilt retourneren en uw bestelnummer. U kunt ons ook per post of e-mail informeren via de volgende contactgegevens: Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Duitsland, E-mail: support@eminent.com.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de opzegging

Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringswijze kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Wij kunnen op de vergoeding een bedrag in mindering brengen voor waardeverlies van geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij doen de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u uw opzegging van deze overeenkomst aan ons meedeelt, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen, indien mogelijk, terug in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking. Als u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie in punt 1 en 2 geen voorwaarde is voor de daadwerkelijke uitoefening van uw herroepingsrecht. 
4) Om aftrek wegens waardeverlies te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de geretourneerde artikelen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de artikelen zijn ongebruikt en in verkoopbare staat,
  • de artikelenslotcombinaties niet zijn gewijzigd (indien van toepassing),
  • het item(s)hebben een volledige Set van accessoires (als ze met accessoires worden geleverd),
  • bij glimmende koffers is de beschermfolie niet verwijderd,
  • het (de) artikel(en)de etiketten zijn niet afgesneden.

B. Annuleringsformulier

Als u dit contract wilt annuleren, kunt u het onderstaande formulier invullen en opsturen naar de onderstaande contactgegevens. Voor een snellere verwerking van uw retourverzoek raden wij u aannaarcontact op te nemen met onze klantenserviceteam via het contactformulier op onze klantenservicepagina onder vermelding van uw bestelnummer, de artikelen die u wilt retourneren en uw bestelnummer.

Eminent Europa GmbH
Kölner Str. 5
51429 Bergisch Gladbach
Duitsland
E-mail: support@eminent.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst voor de volgende goederen (*) /voor de volgende dienst (*) opzeg,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van consument(en)

________________________________________________________
Reden voor terugzending

________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is