Teruggavebeleid

Instructies voor annulering & annuleringsformulier

Consumenten, dat wil zeggen elke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, hebben het recht om een overeenkomst op te zeggen onder de volgende voorwaarden:

A. Instructies voor annulering

Recht om te annuleren

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Eminent Europe GmbH, Kölner Str. 5, 51429 Bergisch Gladbach, Deutschland, Tel.: +49 (0) 157 50377289, E-mail: support@eminent.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van opzegging

Als u dit contract herroept, vergoeden wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering kiest dan de goedkoopste manier van standaardlevering die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. We kunnen een aftrek doen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de vergoeding. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Retourneer de goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen eventuele transportschade.
2) Gelieve de goederen niet vracht vooruit terug te sturen.
3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie in sectie 1 en 2 geen voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van uw herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als u dit contract wilt opzeggen, dient u dit formulier in te vullen en op te sturen.

Eminent Europe GmbH
Kölner Str. 5
51429 Bergisch Gladbach
Duitsland
E-mail: support@eminent.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/opzeggen,

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

____________________________________________________________
Naam consument(en)

____________________________________________________________
Adres consument(en)

____________________________________________________________
Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld)

_________________________
Datum

(*) Schrappen wat niet past