Servicevoorwaarden

algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Totstandkoming van het contract
 3. Recht om te annuleren
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Verzend- en leveringsvoorwaarden
 6. Voorbehoud van eigendomsrechten
 7. Garantie
 8. Toepasselijk recht:
 9. Plaats van jurisdictie
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna 'AV') van het bedrijf Eminent Europe GmbH (hierna 'verkoper' genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna 'klant' genoemd) ) en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die in de online winkel van de Verkoper worden aangeboden. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet wordt toegeschreven aan een hoofdzakelijk commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een handelaar op grond van deze AV is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een juridische transactie.

2) Totstandkoming van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen slechts om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Daarbij dient de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het bestelproces heeft doorlopen, en door te klikken op de knop om het bestelproces af te ronden, een juridisch bindend contractvoorstel met betrekking tot de goederen en /of diensten in de winkelwagen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door overmaking van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail); voor zover ontvangst van de opdrachtbevestiging door de Klant bepalend is, of
 • door het afleveren van bestelde goederen aan de Klant; voor zover de ontvangst van goederen door de Klant bepalend is, of
 • door de Klant te verzoeken te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Mits meerdere van bovengenoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovengenoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als de Klant de betaalmethode 'Amazon Payments' kiest, worden de betalingen verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna 'Amazon' genoemd).

Als de Klant tijdens het online bestelproces 'Amazon Payments' als betalingsmethode kiest, geeft hij tegelijkertijd een betalingsopdracht aan Amazon bij het starten van de betalingstransactie door op de knop te klikken om het bestelproces af te ronden. In dit geval verklaart de verkoper zich akkoord met het aanbod van de klant op het moment dat de klant de betalingstransactie start door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) aan de klant verzonden nadat de bestelling is verzonden is verzonden. De verkoper zal de contracttekst niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens opgeslagen op de website van de verkoper en kunnen ze gratis worden geraadpleegd door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door het specificeren van de bijbehorende inloggegevens.

2.6 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant invoerfouten herkennen door aandachtig de informatie op het scherm te lezen. De vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De Klant kan tijdens het elektronische bestelproces alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie, totdat hij op de knop klikt om het bestelproces af te ronden.

2.7 De Duitse en Engelse taal zijn uitsluitend beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact opnemen vindt doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de verwerking van de bestelling juist is, zodat e-mails die door de verkoper worden verzonden, op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant, indien SPAM-filters worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden in opdracht van de Verkoper met de orderverwerking worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht om te annuleren

3.1 Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2 Gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Bezorgkosten, indien van toepassing, worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving

4.2 Betaling kan geschieden via een van de in de online shop van Verkoper genoemde methoden.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum hebben afgesproken

4.4 Wanneer betalingen worden gedaan met behulp van een door PayPal aangeboden betalingsmethode, vindt de afhandeling van betalingen plaats via de betalingsdienstaanbieder PayPal ((Europe) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna genoemd “PayPal ”) onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden die kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Indien de klant geen PayPal-rekening heeft, gelden de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening. Ze kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.5 Als de betalingsmethode 'onmiddellijke overschrijving' is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12.80339 München (hierna 'IMMEDIATE' genoemd). Indien hij het factuurbedrag wil kunnen betalen via “directe overschrijving”, moet de Klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan “directe overschrijving”. Bovendien moet hij tijdens het betalingsproces over de juiste inloggegevens beschikken en de betalingsopdracht ONMIDDELLIJK bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en de bankrekening van de Klant dienovereenkomstig gedebiteerd. Meer informatie over de betalingsmethode 'onmiddellijke overschrijving' kan door de klant worden opgeroepen op https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Goederen worden in het algemeen geleverd op de verzendroute en op het door Opdrachtgever opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Tijdens de verwerking van de transactie is het afleveradres dat is aangegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien het toegewezen transportbedrijf de goederen aan de verkoper retourneert, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de Klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, indien de levering niet kan plaatsvinden door omstandigheden buiten de wil van de Klant of indien hij tijdelijk verhinderd is om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant op de hoogte heeft gesteld van de service voor een redelijke tijd van tevoren.

5.3 Indien de Klant de goederen zelf afhaalt, laat de Verkoper de Klant per e-mail weten dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling. Na ontvangst van de e-mail kan de Klant de goederen in overleg met de Verkoper ophalen op de vestigingsplaats van de Verkoper. In dat geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

6) Voorbehoud van eigendomsrechten

Indien Verkoper vooruitleveringen verricht, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Garantie:

7.1 In geval van gebreken aan het object van aankoop zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

7.2 De opdrachtgever wordt verzocht om evidente transportschades aan de expediteur te melden en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken onverlet.

8) Toepasselijk recht:

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten die van toepassing zijn op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

8.2 Met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht geldt deze rechtskeuze niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woon- en afleveradres zijn buiten de Europese Unie op het moment van het sluiten van het contract.

9) Plaats van jurisdictie

Als de klant een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een afzonderlijk publiekrechtelijk vermogen is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die ontstaan van dit contract.. Als de klant zijn woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die uit dit contract voortvloeien, op voorwaarde dat het contract of de vorderingen uit het contract worden toegewezen aan de professionele of commerciële activiteiten van de Klant. In ieder geval is Verkoper in voornoemde gevallen echter gerechtigd de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant in te roepen.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- en servicecontracten tussen consumenten en handelaren.

10.2 Verkoper is niet verplicht noch bereid om een geschillenbeslechtingsprocedure bij te wonen voor een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting.