Villkor för tjänsten

Allmänna villkor

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Avtalets ingående
 3. Rätt att säga upp avtalet
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Försändelse- och leveransvillkor
 6. Förbehåll för äganderätt
 7. Garanti
 8. Tillämplig lag
 9. Behörighetsområde
 10. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från företaget Eminent Europe GmbH (nedan kallad "Säljaren") ska tillämpas på alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "Kunden") och Säljaren och som gäller alla varor och/eller tjänster som presenteras i Säljarens webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, såvida inte andra villkor har fastställts.

1.2En konsument enligt dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som varken är hänförligt till en huvudsakligen kommersiell verksamhet eller en verksamhet som egenföretagare. En näringsidkare enligt dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i en kommersiell verksamhet eller som egenföretagare.

2) Slutande av avtalet

2.1Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar endast till att lägga fram ett bindande erbjudande från Kunden.

2.2Kunden kan lämna in erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i Säljarens onlinebutik. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen för att avsluta beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalsförslag med avseende på de varor och/eller tjänster som finns i kundvagnen.

2.3Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar,

 • genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); om kunden tar emot orderbekräftelsen är detta avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, om det är kunden som tar emot varorna som är avgörande, eller
 • genom att uppmana kunden att betala efter det att han eller hon har lagt sin beställning.

Om flera av de ovannämnda alternativen är tillämpliga ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda tidsfristen ska detta betraktas som ett avslag på anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4Om kunden väljer betalningsmetoden "Amazon Payments" behandlas betalningarna av betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon").

Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen gör han samtidigt en betalningsorder till Amazon när han initierar betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren sitt godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden inleder betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5När ett anbud lämnas in via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter det att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter det att beställningen har skickats. Säljaren får inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har inrättat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, ska beställningsuppgifterna lagras på säljarens webbplats och kunden kan få tillgång till dem kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.6Innan kunden skickar in en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden känna igen inmatningsfel genom att läsa uppmärksamt den information som visas på skärmen. Webbläsarens förstoringsfunktion för att förstora skärmen kan vara en effektiv metod för att bättre känna igen inmatningsfel.
Kunden kan korrigera alla uppgifter som matas in via den vanliga tangentbords- och musfunktionen under den elektroniska beställningsprocessen, tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.7Det tyska och det engelska språket är uteslutande tillgängliga för ingående av avtalet.

2.8Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är kundens ansvar att se till att den e-postadress som han uppger för orderbehandlingen är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att se till att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren anlitar för orderbehandlingen kan levereras.

3) Rätt att avbryta

3.1Konsumenten har rätt till ångerrätt.

3.2Detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens anvisningar om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1Om inget annat anges i Säljarens produktbeskrivning är angivna priser totalpriser inklusive lagstadgad omsättningsskatt. Leveranskostnader anges i förekommande fall separat i respektive produktbeskrivning

4.2Betalning kan ske med någon av de metoder som nämns i Säljarens webbutik.

4.3Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har avtalat om en senare förfallodag.

4.4När betalningar görs med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal sker hanteringen av betalningar via betaltjänstleverantören PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal") i enlighet med PayPals användarvillkor som kan läsas på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Om kunden inte har något PayPal-konto gäller de villkor som gäller för betalningar utan PayPal-konto. De kan läsas på följande adress: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.5Om betalningsmetoden "omedelbar banköverföring" har valts, sker betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (nedan kallad "IMMEDIATE"). Om han vill kunna betala fakturabeloppet via "omedelbar banköverföring" måste kunden ha ett nätbankskonto som är aktiverat för deltagande i "omedelbar banköverföring". Dessutom måste han ha lämpliga inloggningsuppgifter under betalningsprocessen och måste bekräfta betalningsinstruktionen till IMMEDIATE . Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart därefter och kundens bankkonto kommer att debiteras i enlighet med detta. Ytterligare information om betalningsmetoden "omedelbar banköverföring" kan hämtas av kunden på https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Frakt- och leveransvillkor

5.1Varor levereras i allmänhet på avsändningsvägen och till den leveransadress som Kunden angett, om inget annat avtalats. Under behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i Säljarens orderbehandling avgörande.

5.2Om det tilldelade transportföretaget returnerar varorna till säljaren, eftersom leverans till kunden inte var möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden utnyttjar sin ångerrätt på ett effektivt sätt, om leveransen inte kan ske på grund av omständigheter utanför kundens kontroll eller om han tillfälligt har varit förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren har informerat kunden om tjänsten i rimlig tid i förväg.

5.3Om kunden själv hämtar varorna, informerar säljaren kunden via e-post om att varorna är tillgängliga för avhämtning. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet kan Kunden hämta varorna i samråd med Säljaren på Säljarens verksamhetsställe. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

6) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren tillhandahåller förskottsleveranser förbehåller han sig äganderätten till de levererade varorna tills det förfallna köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Garanti

7.1Om köpobjektet är bristfälligt ska lagstadgade bestämmelser tillämpas.

7.2Kunden ombeds att anmäla eventuella uppenbara transportskador till speditören och informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att följa detta ska detta inte påverka hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för brister.

8) Tillämplig lag

8.1Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsförhållanden mellan parterna med undantag för de lagar som gäller för internationella köp av lös egendom. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

8.2När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller detta lagval inte för konsumenter som vid tidpunkten för avtalets ingående inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen och vars enda hemvist och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

9) Behörighet

Om kunden är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller ett offentligrättsligt särbo med säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens säte den enda behöriga domstolen för alla rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sin hemvist utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara den enda behöriga domstolen för alla rättsliga tvister som uppstår i samband med detta avtal, förutsatt att avtalet eller anspråken från avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. Under alla omständigheter har säljaren dock rätt att i ovannämnda fall anlita den domstol som är ansvarig för kundens säte.

10) Alternativ tvistlösning

10.1EU-kommissionen tillhandahåller på sin webbplats följande länk till plattformen för alternativ tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denna plattform ska vara en ingångspunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med onlineförsäljning och tjänsteavtal som ingås mellan konsumenter och näringsidkare.

10.2Säljaren är varken skyldig eller beredd att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en enhet för alternativ tvistlösning.