Servicevilkår

Generelle vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Ret til at annullere
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 6. Forbehold for ejendomsrettigheder
 7. Garanti
 8. Gældende lov
 9. Sted med jurisdiktion
 10. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "AGB") for virksomheden Eminent Europe GmbH (i det følgende benævnt "sælger") gælder for alle aftaler, der indgås mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "kunde") og sælger i forbindelse med alle varer og/eller tjenesteydelser, der præsenteres i sælgerens online-shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne betingelser, medmindre der er fastsat andre betingelser.

1.2En forbruger er i henhold til disse betingelser enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med henblik på et formål, der hverken er knyttet til en hovedsageligt kommerciel eller selvstændig erhvervsaktivitet. En erhvervsdrivende er i henhold til disse betingelser enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevneberettiget partnerskab, der handler som led i udøvelsen af en erhvervsmæssig eller selvstændig erhvervsvirksomhed ved indgåelse af en retshandel.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1Produktbeskrivelserne i sælgers online shop udgør ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener alene til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. Ved at gøre dette, efter at have lagt de valgte varer og/eller tjenesteydelser i den virtuelle kurv og gennemgået bestillingsprocessen, og ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver kunden et juridisk bindende tilbud om en kontrakt med hensyn til de varer og/eller tjenesteydelser, der er indeholdt i indkøbskurven.

2.3Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i skriftlig form (fax eller e-mail); for så vidt er det afgørende, om kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, i det omfang kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at anmode kunden om at betale, efter at han har afgivet sin ordre.

Forudsat at flere af de ovennævnte alternativer finder anvendelse, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer først indtræder. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den virkning, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4Hvis Kunden vælger betalingsmetoden "Amazon Payments", behandles betalingerne af betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon").

Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, afgiver han samtidig en betalingsordre til Amazon, når han indleder betalingstransaktionen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer Sælgeren sin accept af Kundens tilbud på det tidspunkt, hvor Kunden indleder betalingstransaktionen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5Ved afgivelse af et tilbud via sælgers online-bestillingsformular lagres kontraktteksten af sælgeren efter indgåelsen af kontrakten og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) efter afsendelsen af ordren. Sælgeren må ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers onlineshop inden afsendelsen af sin ordre, gemmes ordredataene på sælgers websted og er gratis tilgængelige for kunden via hans passwordbeskyttede brugerkonto ved at angive de tilsvarende loginoplysninger.

2.6Inden kunden afgiver en bindende ordre via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden genkende indtastningsfejl ved at læse opmærksomt de oplysninger, der vises på skærmen. Forstørrelsesfunktionen i browseren til at forstørre visningen på skærmen kan være en effektiv metode til bedre at genkende indtastningsfejl.
Kunden kan rette alle de indtastede data ved hjælp af den sædvanlige tastatur- og musefunktion under den elektroniske bestillingsproces, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7Der er udelukkende tysk og engelsk sprog til rådighed ved indgåelse af kontrakten.

2.8Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Det er kundens ansvar at sikre, at den e-mail-adresse, som han oplyser i forbindelse med ordrebehandlingen, er korrekt, således at e-mails sendt af sælgeren kan modtages på denne adresse. Det er især Kundens ansvar, hvis der anvendes SPAM-filtre, at sikre, at alle e-mails, der sendes af Sælgeren eller af tredjeparter, som Sælgeren har fået til opgave at udføre ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Ret til at annullere

3.1Forbrugerne har ret til at annullere.

3.2Detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens vejledning om fortrydelsesret.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1Medmindre andet er angivet i Sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive den lovpligtige moms. Leveringsomkostninger vil i givet fald blive angivet særskilt i den respektive produktbeskrivelse

4.2Betaling kan ske ved hjælp af en af de metoder, der er nævnt i Sælgers online shop.

4.3Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato

4.4Når betalinger foretages ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, foregår håndteringen af betalinger via betalingstjenesteudbyderen PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal") underlagt PayPals brugsbetingelser, som kan ses på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Hvis kunden ikke har nogen PayPal-konto, gælder de betingelser, der gælder for betalinger uden PayPal-konto. De kan ses på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.5Hvis betalingsmetoden "øjeblikkelig bankoverførsel" vælges, foregår betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (i det følgende benævnt "IMMEDIATE"). Hvis han ønsker at kunne betale fakturabeløbet via "øjeblikkelig bankoverførsel", skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "øjeblikkelig bankoverførsel". Desuden skal han have de relevante legitimationsoplysninger under betalingsprocessen og skal bekræfte betalingsinstruktionen til IMMEDIATE . Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart derefter, og Kundens bankkonto vil blive debiteret i overensstemmelse hermed. Yderligere oplysninger om betalingsmetoden "øjeblikkelig bankoverførsel" kan indhentes af kunden på https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

5.1Varer leveres som udgangspunkt på forsendelsesruten og til den leveringsadresse, som Kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Under behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i Sælgers ordrebehandling, afgørende.

5.2Hvis det tildelte transportfirma returnerer varerne til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret effektivt, hvis leveringen ikke kan finde sted på grund af omstændigheder, som kunden ikke har indflydelse på, eller hvis han midlertidigt er blevet forhindret i at modtage den tilbudte tjenesteydelse, medmindre sælgeren har informeret kunden om tjenesten i rimelig tid i forvejen.

5.3Hvis kunden selv afhenter varerne, informerer sælgeren kunden pr. e-mail om, at varerne er til rådighed til afhentning. Efter modtagelse af e-mailen kan kunden afhente varerne i samråd med sælgeren på sælgers forretningssted. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet forsendelsesomkostninger.

6) Forbehold for ejendomsrettigheder

Hvis sælgeren leverer forudgående leverancer, forbeholder han sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Garantier

7.1Hvis købsgenstanden er mangelfuld, gælder de lovbestemte bestemmelser.

7.2Kunden anmodes om at meddele eventuelle åbenlyse transportskader til speditøren og at underrette sælgeren herom. Hvis kunden undlader at gøre dette, berører dette ikke hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Gældende ret

8.1Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne med udelukkelse af de love, der gælder for internationale køb af løsøregenstande. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, hvor den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

8.2Med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret gælder dette lovvalg ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

9) Sted for domstolskompetence

Hvis kunden er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller et offentligretligt særeje med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted eneste værneting for alle retstvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har bopæl uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted eneste værneting for alle retstvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, forudsat at kontrakten eller krav i forbindelse med kontrakten kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktiviteter. Under alle omstændigheder har sælgeren dog ret til at indbringe sagen for den domstol, der er ansvarlig for kundens hjemsted.

10) Alternativ tvistbilæggelse

10.1EU-Kommissionen stiller på sit websted følgende link til ODR-platformen til rådighed: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denne platform skal være et indgangspunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med onlinesalg og serviceaftaler indgået mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

10.2Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en alternativ tvistbilæggelsesinstans.